Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HighTech Industries
s.r.o., IČ: 03494942 se sídlem Jezerůvky 4, Brno-Ivanovice, 621 00. (dále jen:
„správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou HighTech Industries s.r.o.

adresa: Jezerůvky 4, Brno-Ivanovice, 621 00
email: info@ekovovyroba.cz
telefon: +420 727 847 030

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží
nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány
osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a
adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu aktivit
čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle …3. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby dodavatelé, zasilatelé zboží, účetní, Shoptet, Favi online s.r.o.
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu.
- zajišťující marketingové služby.
- subjekty zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti apod.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze
poskytovatelé mailingových služeb.

6. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. 1. odst. 2. těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

9. GDPR kamerových systémů

Obecné informace

Kamerový systém společnosti HighTech Industries slouží výhradně k ochraně majetku. Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy společnosti. Záznamy mohou být také využity jako důkaz proti pouliční kriminalitě nebo jiného protiprávního jednání v souladu se zákonem.

Pořizování záznamu

Kamerový systém uchovává záznam ve 24 hodinové smyčce a to po dobu maximálně 14 dnů. Po uplynutí této doby jsou data automaticky vymazána (přepisem ve smyčce). Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. Kamery sledují prostor před vchodem, v chodbách, v kancelářích a všech skladech, kamery nezasahují do soukromých prostor. Celkem jsou instalovány 5 kamer (na budově zpředu, na skladových halách a uvnitř budov), které mají nepřetržitý provoz.

Předávání záznamu

Záznam se předává pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu. Data jsou zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.

Zajištění ochrany záznamu

Datové nosiče, přenosové cesty i snímací zařízení, na kterém jsou data uložena jsou chráněny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním.

Registrace systému

Registrace zpracování podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byla ukončena. Dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.

Správce kamerového systému

HighTech Industries s.r.o.
IČ: 03494942
DIČ: CZ03494942
Sídlo: Jezerůvky 511/4, Ivanovice, 621 00 Brno
Místo zpracování: Blanenská 1997/103a, 664 34 Kuřim

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.