Reklamační řád

REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek.

 1) REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI HIGHTECH INDUSTRIES S.R.O.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

JAK POSTUPOVAT

 1. V případě reklamace můžete zvolit následujicí možnosti, postupujte dle popisu níže a informujte dodavatele o reklamaci - společnost HighTech Industries s.r.o., email: reklamacekovovyroba@gmail.com o stavu reklamace. S dodavatelem se domluvíte na postupu řešení reklamace která bude záviset na povaze vady a typu poškození. V případě uznání reklamace je přeprava hrazena stranou prodávajícího. Dodavatel společnost HighTech Industries s.r.o. Vám sdělí kám na jaké místo reklamovaný produkt zaslat. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám kontaktovat nás (na e-mail reklamacekovovyroba@gmail.com s žádostí o kalkulaci dopravy. S dopravci máme uzavřené výhodnější smlouvy a jsme tak schopni nabídnout Vám lepší cenu za dopravu, než kdybyste zboží posílali Vy sami. Tato cena za dopravu Vám v případě neuznané reklamace bude účtována. V případě uznané reklamace naopak tuto dopravu hradíme my jako prodejce (v případě zaslání na vlastní náklady Vám bude vrácena částka za nejlevnější způsob dopravy = částka, kterou jsme schopni získat my jako prodejce v rámci smluvního vztahu s dopravcem). 

 2. Ihned po obdržení zboží a zjištění závady nám pošlete vyplněný reklamační protokol a případnou fotodokumentaci
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

ONLINE REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

V případě potřeby reklamace prosím vyplňte níže uvedený reklamační formulář. Po jeho dokončení Vám bude nabídnuta možnost stáhnutí průvodního listu, který si prosím stáhněte, vytiskněte a přiložte k reklamovanému zboží. Bez vyplněného reklamačního formuláře nelze reklamaci zahájit.

https://hightech-industries.abcreklamace.cz/2347

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Reklamační řád společnosti HighTech Industries s.r.o. se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele.

Na zboží je poskytována záruka v délce 12 nebo 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí.

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

2.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Rozpor s kupní smlouvou:

2.1.1. V případě, že zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Společnost již nemá zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

2.1.2. Vada zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

2.1.3. Jestliže se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v sídle Společnosti, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy.

2.1.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.2.1. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.

2.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem.

2.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v sídle Společnosti.

2.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné toto doložit:

 1. a) vadným zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
 2. b) dokladem o koupi Zboží a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží k němuž byl záruční list dodán),
 3. c) řádně vyplněným Reklamačním protokolem Společnosti (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Společnosti Kupujícím),
 4. d) dokladem o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn., není firmou na odbornou montáž nebo servisem nebo osobou s oprávněním k provádění této činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži/aplikaci určeno a bylo použito.
 5. e) Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti.

 1. POSTUP SPOLEČNOSTI PŘI REKLAMACI

 

3.1 PRÁVA SPOLEČNOSTI 

3.1.1. V případě uplatnění Reklamace Společnost o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Společnosti. Společnost je povinna vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

3.1.2.  Společnost může reklamaci posoudit:

 1. a) přímo,
 2. b) na reklamačním oddělení Společnosti,
 3. c) předáním dodavateli na posouzení,
   

3.1.3. Společnost zamítne Reklamaci:

 1. a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
 2. b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
 3. c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
 4. d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn., nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).
   

3.2 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 

3.2.1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

3.2.2. Reklamace se řídí dle platného Občanského zákoníku.

3.2.3. Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

 1. a) dodáním chybějícího Zboží,
 2. b) odstraněním vad opravou Zboží,
 3. c) výměnou Zboží,
 4. d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
 5. e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.
   

3.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

3.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

3 .2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

1. Odstoupení od smlouvy
2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem - Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
eKovovýroba.cz umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového volně dostupného formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách , a spotřebiteli tak eKovovýroba.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Adresa pro zasílání reklamovaného zboží a vratek:

HighTech Industries s.r.o.
Blanenská 1997/103a
664 34 Kuřim

Email pro zasílání reklamací a vratek je: reklamacekovovyroba@gmail.com 
Telefonní kontakt na informace: +420 725 143 953

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá eKovovýroba.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od eKovovýroba.cz obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je mechanické zařízení musejí být veškeré nádrže v okamžiku převzetí Prodávajícím bez provozních kapalin.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, eKovovýroba.cz doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu dle předchozí domluvy na místo určení spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá eKovovýroba.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může eKovovýroba.cz požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může eKovovýroba.cz odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu eKovovýroba.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, eKovovýroba.cz však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady eKovovýroba.cz vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.